Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo, Autorzy, uprzejmie informujemy, że warunkiem opublikowania artykułu
w czasopiśmie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  jest posiadanie numeru ORCID.

W przypadku braku nadanego numeru ORCID, prosimy o jego założenie. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej: https://orcid.org/signin.

Procedura recenzowania

Każdy artykuł publikowany w czasopiśmie „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”  jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie do druku, dopuszczenie warunkowe (po poprawie) lub odrzucenie tekstu. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości
(tzw. recenzja podwójnie ślepa).

Szczegółowa procedura kwalifikacji i recenzowania czasopisma znajduje się na stronie internetowej www.czasopismoppiw.pl.

 

Wskazówki edytorskie

Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie Redakcji krótkiego abstraktu (1000-1500 znaków) wraz z tytułem i słowami kluczowymi w języku polskim i języku angielskim. Nadsyłane teksty są sprawdzane w programie ANTYPLAGIAT.

Należy przyjąć następujący schemat edycji tekstów dla artykułów naukowych: imię i nazwisko Autora, afiliacja, tytuł, abstrakt, słowa – klucze, wprowadzenie, część główna, wnioski, podsumowanie, bibliografia, załączniki.

Tytuł: czcionka Times New Roman 12 p., bold

Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5 wiersza

Cytowania prosimy ujmować w cudzysłów.

Objętość tekstów powinna wynosić co najmniej pół arkusza (12 – 20 stron, czyli 20.000 – 40.000 znaków) razem z tytułem, abstraktem i słowami kluczowymi.

Sposób prowadzenia przypisów według standardów edytorskich APA: zob.  http://www.liberilibri.pl/harasimczuk

Standardy APA-PL

 

 

Bibliografia na końcu tekstu:

Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31.

 

Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu.

 

Reprodukcje prac plastycznych (rzeźb, prac graficznych, malarskich) oraz fotografie do Galerii czasopisma prosimy przysyłać w formacie: TIFF, RAW lub JPG (JPEG) bez kompresji;  rozmiary obrazu: min. szerokość (minimum width) 13 cm, min. wysokość (minimum height) 9 cm, rozdzielczość (resolution) 300 dpi.

 

Prosimy o przesyłanie materiałów do podstawowych działów: Artykuły, Recenzje, Kronika życia naukowego, Komentarze, inspiracje, refleksje, Galeria.

 

 Oświadczenie autora

 

Umowa wydawnicza